Offerte aanvragen
Gratis offerte

Algemene voorwaarden

Voorwaarden

De algemene voorwaarden zoals in dit artikel zijn actief op elke afspraak in combinatie met het annuleringsbeleid.

Artikel 1. Definities

 1.  MeubelClean is een  VOF die zich ten doel stelt  Het reinigen van meubels en auto's .
 2.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf, die gebruikmaakt van de Diensten van MeubelClean.com.
 3.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen MeubelClean.com en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door  MeubelClean.com en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde diensten, alsmede alle andere door  MeubelClean.com ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 5.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website  https://meubelclean.com.

Artikel 2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

 1.  De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en  MeubelClean.com gesloten Overeenkomsten waarbij  MeubelClean.com Diensten aanbiedt of producten levert.
 2.  Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met  MeubelClean.com overeengekomen.
 3.  Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4.  De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3. De overeenkomst

 1.  Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2.  De Klant kan contact opnemen met  MeubelClean.com via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten.  MeubelClean.com zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
 3.  Als  MeubelClean.com een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.  MeubelClean.com kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4.  Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van  MeubelClean.com dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij  MeubelClean.com deze schriftelijk bevestigt.
 5.  Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door  MeubelClean.com.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1.  MeubelClean.com zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2.  MeubelClean.com heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3.  Bij het inschakelen van derden zal  MeubelClean.com de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door  MeubelClean.com worden doorbelast aan Klant.
 4.  De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan  MeubelClean.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan  MeubelClean.com worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan  MeubelClean.com zijn verstrekt, heeft  MeubelClean.com het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 5.  De Klant draagt er zorg voor dat  MeubelClean.com zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6.  Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant  MeubelClean.com hiervan schriftelijk in gebreke te stellen.  MeubelClean.com dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1.  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen  MeubelClean.com en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2.  Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.
 3.  Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van  MeubelClean.com op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4.  Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen  MeubelClean.com en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1.  MeubelClean.com is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat  MeubelClean.com goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits  MeubelClean.com Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2.  Voorts is  MeubelClean.com bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3.  Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is  MeubelClean.com gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7. Herroepingsrecht

 1. Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (zegge: veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).
 2.  Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
 3.  Voor Klant geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval  MeubelClean.com de Diensten volledig levert binnen de 14 (zegge: veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Klant hiervoor toestemming aan  MeubelClean.com en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht.
 4.  Voorts geldt dat Klant het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Klant, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (zegge: veertien) dagen bedenktijd. Wel is Klant gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten.

Artikel 8. Kosten, honorering en betaling

 1.  Alle genoemde bedragen in de offerte of op de website zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2.  MeubelClean.com heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3.  Betaling geschiedt via  PIN transactie of contante betaling.
 4.  Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 5.  De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan  MeubelClean.com mede te delen.
 6.  Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7.  Indien  MeubelClean.com besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid  6 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9. Overmacht

 1.  Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van  MeubelClean.com, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2.  Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van  MeubelClean.com zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van  MeubelClean.com, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3.  In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4.  Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal  MeubelClean.com overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die MeubelClean.com heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 10. Garantie, verzekering en aansprakelijkheid

 1.  MeubelClean.com geeft geen garanties omtrent de door haar geleverde Diensten.
 2. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  o zaken van MeubelClean.com die bij de klant aanwezig zijn
  o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 3. De klant geeft op eerste verzoek van MeubelClean.com de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 4. MeubelClean.com is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 5. MeubeClean.com is nooit aansprakelijk voor directe en indirecte schade, zoals gevolgschade, schade aan de meubel, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 6. Indien MeubelClean.com aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 8. MeubelClean.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schades en vlekken in meubels die diep in de vezel van de stof zijn getrokken door het niet tijdig laten reinigen of door elke andere vorm van achterstallig onderhoud en schade / vlekken veroorzaakt door de klant zelf.
 9. MeubelClean.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diensten die gratis aan de klant worden geleverd.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. MeubelClean.com kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2.  MeubelClean.com draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Klant conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat  MeubelClean.com enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Klant te allen tijde een verzoek kan indienen bij  MeubelClean.com tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Artikel 12. Intellectueel eigendom

 1. MeubelClean.com behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2.  Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan  MeubelClean.com van gegevens. Klant zal  MeubelClean.com vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 13. Klachtenregeling

 1.  Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan  MeubelClean.com.
  De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door  MeubelClean.com in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
 2.  Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 14. Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen  MeubelClean.com en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2.  Alle geschillen die tussen  MeubelClean.com en Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft.
Chat openen
1
WhatsApp ons
Hoe kunnen wij u helpen?